ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เป็นการชั่วคราว
16 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
17 มกราคม 2565
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565
17 มกราคม 2565
ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
11 มกราคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
10 มกราคม 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565