ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครอย่างไม่เป็นทางการ
28 พฤศจิกายน 2564