รายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบ สขร.1
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (1 มิถุนายน 2565)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 (6 พฤษภาคม 2565)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (1 เมษายน 2565)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (14 มีนาคม 2565)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (11 มกราคม 2565)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (3 ธันวาคม 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (7 เมษายน 2565)
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (5 มกราคม 2565)
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 (1 พฤศจิกายน 2564)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (8 พฤศจิกายน 2564)
 
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 ตุลาคม 2564)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบ สขร.1
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 (30 กันยายน 2564)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (10 กันยายน 2564)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 (9 สิงหาคม 2564)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 (5 กรกฎาคม 2564)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (5 มิถุนายน 2564)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (2 พฤษภาคม 2564)
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP มาจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 (1 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2564)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (1 กรกฎาคม 2564)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (6 มกราคม 2564)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
               - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (16 กรกฎาคม 2563)
               - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (14 เมษายน 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 (3 สิงหาคม 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (1 กรกฎาคม 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (1 มิถุนายน 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 (1 พฤษภาคม 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (1 เมษายน 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (2 มีนาคม 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 (3 กุมภาพันธ์ 2563)
               - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (17 มกราคม 2563)
               - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 มกราคม 2563)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (2 มกราคม 2563)
               - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 ธันวาคม 2562)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
               - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ตุลาคม 2562)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
               - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2562)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (1 ตุลาคม 2562)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (1 สิงหาคม 2562)
               - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (3 กรกฎาคม 2562)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (1 กรกฎาคม 2562)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3 มิถุนายน 2562)
               - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (17 เมษายน 2562)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (1 ตุลาคม 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (3 กันยายน 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1 สิงหาคม 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (2 กรกฎาคม 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1 มิถุนายน 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 (1 พฤษภาคม 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (4 เมษายน 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (2 มีนาคม 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (4 มกราคม 2561)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1 ธันวาคม 2560)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (1 พฤศจิกายน 2560)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (31 พฤษภาคม 2560)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 (3 เมษายน 2560)
               - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (9 มีนาคม 2560)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (1 มีนาคม 2560)
               - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 (4 มกราคม 2560)
               - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (30 พฤศจิกายน 2559)
               - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ตุลาคม 2559)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
               - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (6 ตุลาคม 2557)