17
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียน - บ้านพ่อเรือง ปั้นรูป) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
9 มิ.ย. 2565
389,000  
- ประกาศราคากลาง
16
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำนอกอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 1 (เลขครุภัณฑ์ 187-59-0007)
23 พ.ค. 2565
66,500  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
15
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเข้าหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 พ.ค. 2565
1,522,000  
- ประกาศประกวดราคา
- ประกาศราคากลาง
- เอกสารประกวดราคา
14
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลปถ.95-002 บ้านหลุกถึงบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3 (โดยวิธีคัดเลือก)
26 พ.ย. 2564
6,117,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
13
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง บ้านปงคอบ (สันป่าป๋วย) หมู่ที่ 9 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
22 พ.ย. 2564
500,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
12
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
22 พ.ย. 2564
500,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
11
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
22 พ.ย. 2564
500,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
10
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
22 พ.ย. 2564
500,000  
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ประกาศราคากลาง
9
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
22 พ.ย. 2564
356,000  
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ประกาศราคากลาง
8
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
22 พ.ย. 2564
136,000  
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ประกาศราคากลาง
7
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 เชื่อมซอย 7 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
22 พ.ย. 2564
500,000  
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ประกาศราคากลาง
6
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลุก หมู่ที่ 2
22 พ.ย. 2564
500,000  
- ประกาศราคากลาง
5
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายล่าง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
22 พ.ย. 2564
500,000  
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ประกาศราคากลาง
4
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
22 พ.ย. 2564
500,000  
- ประกาศราคากลาง
3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 3 (โดยวิธีคัดเลือก)
14 ก.ย. 2564
609,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
2
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเคลื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์     - สัญญาซื้อขาย
1
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
1 พ.ย. 2564
854,000  
- ประกาศราคากลาง
- ประกาศประกวดราคา
- เอกสารประกวดราคา
- สัญญาซื้อขาย