52
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
23 ก.ย. 2564
328,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
51
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
14 ก.ย. 2564
105,800
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
50
โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ประจำสนามกีฬาตำบลวิเชตนคร บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
14 ก.ย. 2564
144,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
49
โครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำสอย เพื่อป้องกันน้ำท่วม บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหลุก หมู่ที่ 2
2 ก.ย. 2564
337,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
48
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เลียบแม่น้ำสอย ถึงปากซอย 3 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
16 ส.ค. 2564
250,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
47
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 เชื่อมซอย 2 บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
16 ส.ค. 2564
259,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
46
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำสอย บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
16 ส.ค. 2564
259,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
45
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายล่าง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
16 ส.ค. 2564
255,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
44
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ซอย 5) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
16 ส.ค. 2564
267,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
43
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gaion บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
16 ส.ค. 2564
1,840,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
42
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
16 ส.ค. 2564
2,140,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
41
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปลูกหญ้า ประจำสนามกีฬาตำบลวิเชตนคร บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
11 ส.ค. 2564
250,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
40
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอย 2 ลุ่มวัดกู่เต้าถึงบ้านนางติ๊บ อุ่นจันตา บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
11 ส.ค. 2564
213,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
39
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแก้วมูล หน้างาม บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
11 ส.ค. 2564
36,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
38
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (ซอยบ้านนางช่วย สวยฉลาด) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
29 ก.ค. 2564
190,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
37
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาหมู่บ้าน บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
29 ก.ค. 2564
139,300
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
36
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุข กี่แก้ม บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
29 ก.ค. 2564
74,000
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเรือง ทำไว บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
29 ก.ค. 2564
78,500
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
34
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
14 ก.ย. 2564
609,000  
- ประกาศราคากลาง
33
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
24 พ.ค. 2564
73,600  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
32
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (แม่น้ำสอย) โดยวิธีวางกล่อง Gabion บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
24 พ.ค. 2564
85,600  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
31
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองปึ๋ง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddng))
21 พ.ค. 2564
1,513,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
30
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน สายกลาง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
28 มิ.ย. 2564
242,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
29
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนายจรูญ ถึงบ้านนางรัตนา บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
28 มิ.ย. 2564
253,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำนวย บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
5 เม.ย. 2564
73,900
- ประกาศราคากลาง
27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถนอม อกกว้าง บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
5 เม.ย. 2564
121,900
- ประกาศราคากลาง
26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาเก็บของ บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
5 เม.ย. 2564
284,000
- ประกาศราคากลาง
25
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนายจรูญ ถึงบ้านนางรัตนา บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
5 เม.ย. 2564
218,000  
- ประกาศราคากลาง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
24
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางพร วรรณารักษ์ ถึงลำห้วยกอเลา) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
23
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เลียบแม่น้ำสอย ถึงปากซอย 3 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
22
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 เชื่อมซอย 7 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
21
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 เชื่อมซอย 1 บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
20
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายล่าง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ประกาศราคากลาง
19
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านหลุก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สัญญาจ้างก่อสร้าง
18
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.พ. 2564
1,707,000  
- ประกาศประกวดราคา
- ราคากลาง
17
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางพร้อมไส้กรอง เปลี่ยนสายพานด้านหน้าเครื่อง ตรวจเช็คระบบเบรกและตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ หมายเลขทะเบียน บล 3297 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2563
14,552  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
16
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางพร้อมไส้กรองและเปลี่ยนระบบเบรก ของรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3488 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2563
10,346.90  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
15
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางพร้อมไส้กรองและตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง ระบรรทุกขยะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บล 3297 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 56 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
11,100  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
14
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอดสำหรับดูดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร จำนวนเด็ก 64 คน ระยะเวลา 44 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
22,021.12  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
13
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา ในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนเด็ก 183 คน ระยะเวลา 44 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
62,966.64  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
12
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
8,820  

- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

11
ซื้อเปลี่ยนยางพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-3488 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
12,480  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
10
ซื้อกระสอบฟาง ขนาดกว้าง 18 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว จำนวน 4,450 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
22,250  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
9
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางพร้อมไส้กรองและเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-3488 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563
6,800  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
8
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอดสำหรับดูดให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร จำนวนเด็ก 64 คน ระยะเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563
5,505.28  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
7
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอดสำหรับดูดให้กับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา ในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร จำนวน 5 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวนเด็ก 183 คน ระยะเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563
15,741.66  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
6
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร จำนวน 11 หมู่บ้านและประจำปีที่ทำการ อบต.วิเชตนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
43,800  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
5
จ้างบริการงานทำความสะอาดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และอาคารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
90,000  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
4
จ้างงานบริการต้อนรับในสำนักงาน การรับรอง บริการ ดูแลต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
108,000  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
3
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
144,000  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
2
เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
8,988  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1
เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563
38,520  
- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา