ปีงบประมาณ 2562
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง (บ้านนางคำมี - บ้านนายซอน ตัวงาม) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (25 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (26 กันยายน 2562)
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (25 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (26 กันยายน 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนสายกลาง บ้านปงคอบ (สันป่าป๋วย) หน้าบ้านนายสมบัติ ธิกา ถึงหน้าบ้านนางมูล ปั้นรูป หมู่ที่ 9
          - ราคากลาง (20 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (23 กันยายน 2562)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยกว้าว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (19 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (19 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (20 กันยายน 2562)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายธนาคม กำราบภัย บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ราคากลาง (16 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (16 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (18 กันยายน 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ราคากลาง (6 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (6 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (12 กันยายน 2562)
          - แบบแปลน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลาง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง (6 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (6 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (12 กันยายน 2562)
          - แบบแปลน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ราคากลาง ()
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (4 กันยายน 2562)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ราคากลาง (2 กันยายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 กันยายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (4 กันยายน 2562)
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ข้างหนองปึ๋ง) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง (23 สิงหาคม 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (23 สิงหาคม 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (23 สิงหาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ เลียบลำเหมืองน้ำใส หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (23 สิงหาคม 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (23 สิงหาคม 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (26 สิงหาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลาง บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (24 กรกฎาคม 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (31 กรกฎาคม 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 สิงหาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 11 บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ราคากลาง (24 กรกฎาคม 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (31 กรกฎาคม 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 สิงหาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ราคากลาง (24 กรกฎาคม 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (31 กรกฎาคม 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 สิงหาคม 2562)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ราคากลาง (28 มิถุนายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 กรกฎาคม 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (8 กรกฎาคม 2562)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางพร วรรณารักษ์ ถึงลำห้วยกอเลา) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (14 มิถุนายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (27 มิถุนายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (1 กรกฎาคม 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเลียบลำเหมืองฝั่งทิศตะวันออก บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ราคากลาง (14 มิถุนายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (18 มิถุนายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (21 มิถุนายน 2562)
โครงการทาสีปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.วิเชตนคร)
          - ราคากลาง (6 มิถุนายน 2562)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (12 มิถุนายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (12 มิถุนายน 2562)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (หน้าบ้านนายธีรพล พาณิชย์ ถึงบ้านนายอนุชิต มีมานะ) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มิถุนายน 2562)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (10 มิถุนายน 2562)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายซอย 6) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (24 ตุลาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 ตุลาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 ตุลาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (24 ตุลาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 ตุลาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (29 ตุลาคม 2561)

ปีงบประมาณ 2561
โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำ (หลังบ้านนายก๋าย รักสัตย์) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (26 กันยายน 2561)
          - แบบแปลน
          - ค่า K
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อมซอย 7 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ราคากลาง (25 กันยายน 2561)
          - ค่า K
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนฤพล มุดธิดา) บ้านปงคอบ (สันป่าป๋วย) หมู่ที่ 9
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 กันยายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (24 กันยายน 2561)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลาง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง (19 กันยายน 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 กันยายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (24 กันยายน 2561)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ราคากลาง (19 กันยายน 2561)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ราคากลาง (4 กันยายน 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (7 กันยายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (10 กันยายน 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายกลาง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ราคากลาง (21 สิงหาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (23 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (27 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ซอย 3) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (21 สิงหาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (23 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (27 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (บ้านนางคำมี - บ้านนายซอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (7 สิงหาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (9 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (10 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ใต้หมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (7 สิงหาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (9 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (10 สิงหาคม 2561)
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เลียบลำเหมือง) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ราคากลาง (7 สิงหาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (9 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (9 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูกชิ้น บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (2 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (3 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำซอยด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมูู่ที่ 3
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (2 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (3 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 11) บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (2 สิงหาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (3 สิงหาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลาง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง (10 กรกฎาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 กรกฎาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (19 กรกฎาคม 2561)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งทอง (ซอย 9) หมู่ที่ 7
          - ราคากลาง (10 กรกฎาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 กรกฎาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (19 กรกฎาคม 2561)
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (27 มิถุนายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (28 มิถุนายน 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณบ้านนางช่วย สวยฉลาด บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (21 มิถุนายน 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 มิถุนายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (26 มิถุนายน 2561)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวางกล่อง Gabion บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ราคากลาง (26 มิถุนายน 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 มิถุนายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (26 มิถุนายน 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านนายเสาร์ ผลประโยชน์ บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (28 พฤษภาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางพร วรรณารักษ์ - ลำห้วยกอเลา) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (28 พฤษภาคม 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28 พฤษภาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (ซอย 4) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (4 พฤษภาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (4 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (4 พฤษภาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (4 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (23 เมษายน 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (04 พฤษภาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน สายกลาง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 มีนาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 มีนาคม 2561)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 มีนาคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (30 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
          - ราคากลาง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 กุมภาพันธ์ 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 กุมภาพันธ์ 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน
โครงการขุดสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ราคากลาง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (26 กุมภาพันธ์ 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (2 มีนาคม 2561)
          - แบบแปลน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ
          1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปุ๊ด วิงวอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
          - ราคากลาง (29 มกราคม 2561)
          2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ราคากลาง (29 มกราคม 2561)
          3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านนายสาม ตะเวที) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - ราคากลาง (29 มกราคม 2561)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ
          1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 1 หมู่ที่ 6
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (22 มกราคม 2561)
          - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 7 หมู่ที่ 6
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (22 มกราคม 2561)
          - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ธันวาคม 2560)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 โครงการ
          1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย 6) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (8 มกราคม 2561)
          3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายไปศาลาหมู่บ้าน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          5. โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ (หน้าบ้านนางป๋า ผลประโยชน์) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (5 มกราคม 2561)
          6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (8 มกราคม 2561)
          7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
              - ประกาศราคากลาง (27 ธันวาคม 2560)
              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 มกราคม 2561)
              - สัญญาจ้าง (8 มกราคม 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2560)
          - รายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน
          - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (17 พฤศจิกายน 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (6 พฤศจิกายน 2560)
          - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (12 กุมภาพันธ์ 2561)
          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (30 มีนาคม 2561)
          - สัญญาซื้อขาย (12 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พฤศจิกายน 2560)
          - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ (15 พฤศจิกายน 2560)
          1. ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 (30 ตุลาคม 2560)
          2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสุพรรณ หน้าผ่อง - บ้านนายอุดม ผิวงาม) บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(30 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          3. ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปุ๊ด วิงวอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 (30 ตุลาคม 2560)
          4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายก้ำ หน้าผ่อง) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(30 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          5. ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสาม ตะเวที) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 (30 ตุลาคม 2560)
          6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบัวลา) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(19 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (22 มกราคม 2561)
          7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
                    - ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (19 ตุลาคม 2560)
                    - สัญญาจ้าง (23 มกราคม 2561)
          - สัญญาจ้างก่อสร้าง (19 กรกฎาคม 2561)
ปีงบประมาณ 2560
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (21 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป 25/2560 (22 กันยายน 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 19 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (20 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป 19/2560 (21 กันยายน 2560)
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งวิเชต (ข้างหนองปึ๋ง) หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 19 กันยายน 2560
          - ประกาศผู้ชนะ (20 กันยายน 2560) / สัญญาจ้างทั่วไป 18/2560 (21 กันยายน 2560)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 4 กันยายน 2560
โครงการซ่อมแซมตอม่อสะพาน บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 4 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ซอย 2 บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านนายศรีนวล - บ้านนายคำมี) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (บ้านนายแหลง ล่ำสูง) บ้านหลุก หมู่ที่ 2
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 20 เมษายน 2560
โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 15 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลางหมู่บ้าน) บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11
          - ราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพังโดยการวางกล่อง Gabion บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 9 ธันวาคม 2559
          - สรุปผลการกำหนดราคากลาง 6 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำสายกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหลุก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายเหน่ง ว่องไว หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญมา ผลประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านสวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวัง ประพฤติ) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสันมะเกลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ซอย 8 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ซอย 3 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. จากพื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เหล่ายาว ถนนสายบน หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านปงคอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศประมูลจ้าง 15 สิงหาคม 2559
          - ราคากลาง 4 สิงหาคม 2559
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนทิศทางน้ำ แม่น้ำสอย (บริเวณสระน้ำหมู่บ้าน) บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (ซอย 10) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายซอน) บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการกอสร้างสวนสาธารณะ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณที่ทำการ อบต.วิเชตนคร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          - ประกาศประมูลจ้าง 14 ธันวาคม 2558
          - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - ประกาศผลการประมูลจ้าง 15 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           - ประกาศสอบราคา 9 ตุลาคม 2558
           - เอกสารสอบราคา
           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
           - ประกาศผลการพิจารณา
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           - ราคากลาง
           - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
           - ประกาศประมูลจ้าง 3 กันยายน 2558
           - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           - ประกาศผลการประมูล
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 28 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
           - ราคากลาง
           - ประกาศสอบราคา 25 พฤษภาคม 2558
           - เอกสารสอบราคา
           - ประกาศผลการพิจารณา
           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 มิถุนายน 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.วิเชตนคร) หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
           - ราคากลาง
           - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
           - ประกาศประมูลจ้าง 24 พฤศจิกายน 2557
           - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           - ประกาศผลการประมูล
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 25 ธันวาคม 2557
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           - ราคากลาง
           - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
           - ประกาศประมูลจ้าง 10 พฤศจิกายน 2557
           - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           - ประกาศผลการประมูล
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 16 ธันวาคม 2557
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด (ครั้งที่ 2)
           - ราคากลาง
           - ประกาศสอบราคา 8 มกราคม 2557
           - เอกสารสอบราคา
           - ประกาศผลการพิจารณา
           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
           - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 มกราคม 2557