รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


  - รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (20 มกราคม 2563)  
  - งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (25 ตุลาคม 2562)  
  - งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ (20 ตุลาคม 2560)