การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)


- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
 
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
- การดำเนินงาานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
- การดำเนินงาานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564
- การดำเนินงาานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563
 
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563