การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ชั้น 2 โดยได้มอบนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การถือปฏิบัติตามประมวดจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งหารือข้อราชการอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นกลไกการขับเคลื่อนสนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
รวมภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร