แผนอัตรากำลังสามปี
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566
          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561 - 2563
          - แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560