รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

- รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560