ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน
          - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 / ประกาศ / รายงานรับจ่ายเงิน