ข้อมูลลานกีฬา
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

บ้าน / หมู่ที่
สถานที่ / บริเวณ

   หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ

- ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
- ข้างลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 2 บ้านหลุก

- ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว

- หน้าโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว

   หมู่ที่ 4 บ้านสวนดอกคำ

- ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 5 บ้านสันมะเกลือ

- ข้างวัดสันรุ่งเรือง

   หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง

- ลานตลาดนัดวันอาทิตย์

   หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง

- ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 8 บ้านใหม่เหล่ายาว

- ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 9 บ้านปงคอบ

- ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข

- ข้างประปาหมู่บ้าน

   หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งวิเชต

- ข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน