ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่

ชื่อภูมิปัญญา

ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

งานและกิจกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม      

1

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1

นายเจริญ  ปิจจ๊ะ

ม.1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงโค

2

กลุ่มผู้ปลูกยางพารา

นายจรัญ ลำดวน

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการปลูกยางพารา

3

กลุ่มกล้วยแปรรูป

นางเทา ความรู้

49 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำกล้วยแปรรูป

4

ผลิตภัณฑ์ถั่วทอดสมุนไพร

นางดวงพร ธนูมาก

58 ม.11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปถั่ว

5

การทำข้าวแต๋น
น้ำแตงโม

นางจันทร์ มานะทำ

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปข้าว การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

6

การทำข้าวแต๋น

นางผ่องพรรณ ปันดี

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปข้าว การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม    

7

การทำขันโตก

นางเสาร์แก้ว มีลาภ

ม.2 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการจักสานขันโตก

8

การจักสาน

นายถนอม อวดกล้า

ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการ
จักสาน

9

การจักสาน

นายเหมย แข็งแรง

ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

10

การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ที่ทำจากไม้ไผ่

นายบุญมา ล่ำสูง

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจาก
ไม้ไผ่

11

การจักสาน

นางบัวลม ตามัน

ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

12

การจักสาน

นายแก้ว วิไล

67 ม.10 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

13

การจักสาน

นายเลี๊ยะ โลมากุล

109 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

14

การทำโต๊ะไม้ไผ่

นายส่ง แข็งแรง

ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำโต๊ะไม้ไผ่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์ไทย      

15

สมุนไพร

นางเงิน ตากล้า

ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และเป็นหมอรักษาชาวบ้าน

16

หมอนวดแผนโบราณ

นายจันทร์ ไหวพินิจ

93 ม.10 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการนวดแผนโบราณ

17

หมอเมือง

นายเลี๊ยะ โลมากุล

109 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย

18

หมอเมือง

นายบุญมา ตัวงาม

51 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย

19

ลูกประคบสมุนไพร

นางโสภิษฐ์กานต์ ลำขาว

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำลูกประคบสมุนไพร

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

20

กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพเกษตรกร

นางพะยอม วงค์โปน

ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม      

21

ช่างทำปราสาท

นายบุญหลง วิงวอน

109 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำปราสาท

22

เครื่องสืบชะตา

นางเลียบ อุ่นจันทร์

ม.1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องสืบชะตา

23

เครื่องสืบชะตา

นายส่ง แข็งแรง

ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำเครื่องสืบชะตา

24

กลุ่มทอผ้า

นางคนึงสุข เปียงแก้ว

ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการ
ทอผ้า

25

การทำดอกกระดาษ

นางโสภิษฐ์กานต์ ลำขาว

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ

26

กลุ่มโคมไฟ

นางแสงเดือน ทรายสำลี

ม.8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำโคมไฟกระดาษ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและวรรณกรรม    

27

ดนตรีไทย - ซอพื้นเมือง

นายติ๊บ รูปสะอาด

109 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการเล่นดนตรีไทย -
ซอพื้นเมือง

28

ดนตรีพื้นเมือง / ค่าว ซอ

นายแหลง ปั้นรูป

ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการละเล่นดนตรีพื้นเมือง

29

ดนตรีไทย

นายจุ่ม วิงวอน

109 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการละเล่นดนตรีไทย

30

ดนตรีไทย

นายบุญมา ตัวงาม

51 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการละเล่นดนตรีไทย

ภูมิปัญญาด้านอื่น ๆ      

31

การทำขนม

นางแสงจันทร์ มีมานะ

ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการทำขนม

32

การทำขนมจีน

นางสุกมล สุวรรณโชค

ม.5 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหาร (ขนมจีน)

33

การทำขนมจีน

นายจำปี กมลเพชร

ม.5 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหาร (ขนมจีน)

34

ช่างไฟฟ้า

นายบุญธรรม หวานแหลม

ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านช่างไฟฟ้า

35

ช่างไม้

นายสาคร สมหมั่น

ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านช่างไม้

36

ช่างไม้ – ช่างปูน

นายจุ่ม วิงวอน

109 ม.4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านช่างไม้ ช่างปูน

37

หมอไสยศาสตร์

นายมูล แสงวิลัย

95 ม.10 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง

ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคต่างๆด้วยวิธีทางไสยศาสตร์