ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

          วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดย นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้เชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ทุกหมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสาน ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัวและของชาวตำบลวิเชตนคร ซึ่งจากมติที่ประชุมประกอบกับการตอบรับการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดการการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565