h obt
h
nav11153590i
nav11153591i
nav11153592i
nav11154060a
nav11154210i
nav11154211i
nav11547500i
nav11154680i
nav11154681i
nav11154682i
nav11154683i
nav11155150i
nav11155310i
nav11155311i
nav11155312i
nav11551560i
nav11155781i
nav11155782i
nav11155783i
nav11155784i
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ 0 5436 9847 , 0 5427 1209 โทรสาร 0 5436 9847
สำนักงาน อบต.วิเชตนคร
โทร. 054 369847, 054 271209
1. นายคำจันทร์  วิ่งเร็ว                                    ประธานสภา
2. นายมนัส  กล้าแข็ง                                     รองประธานสภา
3. นายนรชัย วรานันตกุล                                 นายก อบต.
4. นางอัชฎาพร เคร่งครัด                                 รองนายก อบต.
5. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล                              ปลัด อบต.
6. นายมานพ อินต๊ะ                                        สมาชิก
7. นายหนุ่ย อินต๊ะ                                          สมาชิก
8. นายสมศักดิ์ รักเพื่อน                                    สมาชิก
9.นายพิพัฒน์ ลอยมาปิง                                   สมาชิก
10.นายณรงค์ เที่ยงตรง                                     สมาชิก
11.น.ส.ลัชชา กล้าจริง                                      สมาชิก
13.นายมงคล ความรู้                                        สมาชิก
12.นายบุญยง อกกว้าง                                      สมาชิก
13.นายศรีก้ำ สมเพียร                                        สมาชิก
14.นายก๋วน ล่ำสวย                                           สมาชิก
15.นางแสงจันทร์  เป็นคุณ                                  สมาชิก
16.นายสวัสดิ์  วิงวอน                                        สมาชิก
17.นายสิริศักดิ์  ตามัน                                        สมาชิก
18.นายถนอม รูปดี                                             สมาชิก
19.นายชาญรินทร์ สิริศุกาญจน์นนท                      สมาชิก
20.นายสมาน อกกว้าง                                         สมาชิก
21.นายสุคำ พูดคร่อง                                           สมาชิก
22.นายบุญธรรม อาจกล้า                                     สมาชิก
23.นายสี ยอดเลา                                                สมาชิก
 
nav11153593i
โครงสร้างการบริหาร อบต.