----------------------------

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น
    - 
ข้อบัญญัติตำบล
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - ตรวจสอบภายใน
    - ควบคุมภายใน
    - 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - โครงสร้างหน่วยงาน
    - แผนอัตรากำลังสามปี
    - ความพึงพอใจของประชาชน
    - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
    - ประกาศการบริหารงานบุคคล

    - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

    - การชำระภาษี
    - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

    - ประกาศเจตจำนงสุจริต
    - ผังขั้นตอนการให้บริการ
    - หนังสือกรมฯ
    - กฎหมาย ระเบียบ
----------------------------
พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ ตามวิถีพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล
นายดาว มานะธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครนายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


------------------------------------------------------------------------------
พบเห็นการทุจริตในหน่วยงานโปรดแจ้ง
สายตรงนายก อบต. : 09 3296 0729

--------------------------------------
 

----------------------------

---------------------------
----------------------------


--------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18