วิสัยทัศน์
     อำนาจหน้าที่
     ข้อมูลทั่วไป

     สภา อบต.วิเชตนคร
     คณะผู้บริหาร  
     ส่วนราชการภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
     กองสวัสดิการสังคม
----------------------------

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น
    - 
ข้อบัญญัติตำบล
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - ตรวจสอบภายใน
    - ควบคุมภายใน
    - 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - โครงสร้างหน่วยงาน
    - แผนอัตรากำลังสามปี
    - ความพึงพอใจของประชาชน
    - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
    - ประกาศ

    - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

    - การชำระภาษี
    - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

    - ประกาศเจตจำนงสุจริต
    - ผังขั้นตอนการให้บริการ
    - หนังสือกรมฯ
    - กฎหมาย ระเบียบ
----------------------------
พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ ตามวิถีพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล
นายดาว มานะธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครนายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


------------------------------------------------------------------------------
พบเห็นการทุจริตในหน่วยงานโปรดแจ้ง
สายตรงนายก อบต. : 09 3296 0729

--------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>คลิ๊กดูรายละเอียด<<

--------------------------------------


----------------------------

---------------------------
----------------------------


--------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5427 1209 - 10 แฟกซ์ ต่อ 18